Tjenester

Vi oversetter tekster innen blant annet juss, økonomi, finans, olje/gass, markedsføring, vitenskap, miljøvern og turisme. Dette er alt fra forskningsdokumenter og revisjonsrapporter til nettsider og brosjyrer.

Vi har spesialerfaring innen en rekke fagområder

Vi har spesialerfaring på en rekke felt og kan skilte med translatører som har formell utdanning også på andre områder enn ren oversettelse, for eksempel som sivilingeniør, jurist og økonom. Noen av våre translatører har jobbet med oversettelse for oljebransjen i flere tiår, andre er drevne på EU/EØS-området, og vi har alle lang erfaring med oversettelse på jussområdet.

Juridisk oversettelse

Oversettelse av juridiske tekster krever god innsikt i de juridiske systemene i de enkelte språkområdene. Som statsautoriserte translatører med lang fartstid har vi den kompetansen som skal til for å levere et pålitelig resultat – som vi kan sette vårt translatørstempel på. Vi tilbyr oversettelse av prosesskriv, dommer, kontrakter, eiendomsdokumenter, fullmakter, firmaattester, EU-rettsakter, rettsanmodninger, tiltalebeslutninger, vitneforklaringer og lignende.

Økonomisk oversettelse

Oversettelse av tekster innen økonomi og finans er en kjernekompetanse i AAT. Som erfarne translatører forstår vi innholdet i begrepene og kan gjengi dem korrekt på språkene vi er autorisert i. Vi tilbyr oversettelse av fondsprospekter, regnskap, revisjonsrapporter, skatte- og avgiftsrapporter, årsrapporter og lignende.

Teknisk og medisinsk oversettelse

Oversettelse av tekniske og medisinske tekster krever en viss teknisk innsikt og evne til å sette seg inn i hvordan ting virker sammen. Tekniske nyvinninger gir ofte opphav til nye begreper som oversetteren må løse på en overbevisende måte. Her hjelper det å ha lang og variert erfaring. Det har translatørene i AAT. Vi tilbyr oversettelse av bruksanvisninger, epikriser, journaler, datablader, miljørapporter, patenter, olje og gass, vitenskapelige artikler og lignende.

Andre typer oversettelse

Vi oversetter også tekster av mer generell karakter. Vi tilbyr oversettelse av attester, brosjyrer, foredrag, internaviser, nettsider, reklametekster, turistinformasjon, vitnemål og lignende.